اطلاعات مراسم

جـشـن‌ ولادت‌ امــام‌ جـواد عـلیـه‌الـسلام

و حـضـرت‌ عـلـی‌اصــغــر عـلـیـه‌الـسـلام

ســخــنــران: حــــاج‌ عــلـــی ‌قـــربـانــی

با مداحی :حــاج‌ محـمـدرضــا طـاهــری

کـــــربـــلایی مــــجتبـــــی نـــمـــــازی

کـــربـــلایــــی‌ حــســـیـــــن‌ طاهـــــری

سـه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱|۹رجب۱۴۴۴