اطلاعات مراسم

شـــب‌ تاسوعا _ مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ | ۸ محرم‌الحرام ۱۴۴۴