اطلاعات مراسم

شـــب‌ هــشــتــم مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری
کـــــربـــلایـــی عـــلـــیـــرضـــا طاهـــری

جمعه۱۴مرداد۱۴۰۱ | ۷محرم‌الحرام۱۴۴۴