اطلاعات مراسم

روز تاســوعـا _ مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

یکشنبه۱۶مرداد۱۴۰۱ | ۹ محرم‌الحرام۱۴۴۴