اطلاعات مراسم

شـــب چهارم‌ مـــــحـــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخـنـران : دکــتـــر حشـمـت‌الله قـنــبری

بامداحی : حــاج محــمــدرضـا طاهــــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

دوشنبه۱۰مرداد۱۴۰۱ | ۳محرم‌الحرام۱۴۴۴