اطلاعات مراسم

شــــب سوم‌ مـــــحـــــرم‌الحـــــرام۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـبــــــر مـولایــــی

سخـنـران : دکــتـر حشـمـت‌الله قـنــبری

بامداحی : حــاج محمــدرضـا طاهــــری
حــــاج ابــــــراهــــیــــم رحــــیــــمــــی
کربــــلایـــــی حــــســـــیــــن طاهـــــری

یکشنبه۹مرداد ۱۴۰۱ | ۲محرم‌الحرام ۱۴۴۴