اطلاعات مراسم

‌شب دوم ماه مبارک رمـضــان ۱۴۴۳

ســخنـــران : شــیــخ مهـدی شریف

با مداحی : حاج محمدرضا طاهـری
کـــربــلایـــی حــســیـــن طاهــــری

یکشنبه۱۴فروردین۱۴۰۱|۱رمضان۱۴۴۳

[ هدیه به شهید داود دانایی ]