اطلاعات مراسم

‌شب اول ماه مبارک رمـضــان ۱۴۴۳

ســخنـــران : شــیــخ مهـدی شریف

با مداحی : حاج محمدرضا طاهـری
کـــربــلایـــی حــســیـــن طاهــــری

شنبه۱۳فروردین۱۴۰۱ | ۲۹شعبان۱۴۴۳

[ هدیه به شهید علی محمدی پور ]