اطلاعات مراسم

‌شب سوم ماه مبارک رمـضــان ۱۴۴۳

ســخنـــران : شــیــخ مهـدی شریف

با مداحی : حاج محمدرضا طاهـری
کـــربــلایـــی حــســیـــن طاهــــری

دوشنبه۱۵فروردین۱۴۰۱|۲رمضان۱۴۴۳

[ هدیه به شهید عباس دانشگر ]