اطلاعات مراسم

روز عاشورا _ مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

دوشنبه 17 مرداد۱۴۰۱ | 10 محرم‌الحرام۱۴۴۴