اطلاعات مراسم

شـام غــریبان _ مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

دوشنبه۱۷مرداد۱۴۰۱ | ۱۰ محرم‌الحرام۱۴۴۴