اطلاعات مراسم

ایــــام‌شهــادت‌حـــضــرت‌ام‌البــنـیــن‌(س)
و ســـالـــگــرد شـهـادت ســردار جـان فـدا

سخنران: اسـتاد عـلی اکــبـر رائـــفــی پـــور

بامداحی : کــربــلایــی نــریـمـان پـــنــاهی
حــــــاج مــــحــــمــــدرضـــا طاهـــــری
حــــاج ابــــــراهـــــیـــــم رحـــــــــیـمی
کــــربـــلایـــــی حــــســــیــن طاهـــــری

سه‌شنـبه ۱۳‌دی ماه ۱۴۰۱ | ۱۰جمادی الثانیه ۱۴۴۴