اطلاعات مراسم

شــــب دوم‌ مـــــحـــــرم‌الحـــــرام۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـبــــــر مـولایــــی

سخـنـران : دکــتـر حشـمـت‌الله قـنــبری

بامداحی : حــاج محمــدرضـا طاهــــری
کربــــلایـــــی حــــســـــیــــن طاهـــــری

شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۱ | ۱ محرم‌الحرام ۱۴۴۴