اطلاعات مراسم

شب عید سعید فطر ۱۴۴۱
مـــداح : حـاج مـحـســن طاهـــــری
حـــاج مــحـــمـــدرضـــا طاهــــــری
یکشنبه۴خردادماه ۹۹ | ۱ شوال ۱۴۴۱