اطلاعات مراسم

شب بیست و هفتم  ماه مبارک رمضان۱۴۴۱
سخنــران : شـــیـــخ عـــلـــی سعـــیدیـــان
مــــداح : حـــاج مــــحـــســــن طاهــــــری
حــــــاج مــحــــــمـــــدرضـــــا طاهــــــری
پنجشنبه ۱ خردادماه ۹۹ | ۲۷ رمضان ۱۴۴۱