اطلاعات مراسم

شب بیست و ششم  ماه مبارک رمضان۱۴۴۱
سخنــران : شـــیـــخ عـــلـــی سعـــیدیـــان
مــــداح : حـــاج مـــرتـــضــــی طاهــــــری
حــــــاج مــحــــــمـــــدرضـــــا طاهــــــری
چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۹|۲۶رمضان۱۴۴۱