اطلاعات مراسم

شب نوزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱

مـداح : حاج مــحمــدرضــا طاهــری
کــــربــلایــی حــســیــــن طاهــــری

چهارشنبه۲۴اردیبهشت۹۹|۱۹رمضان۱۴۴۱