اطلاعات مراسم

نماهنگ : خدانگهدار

مداح :حاج محمدرضا طاهری

شاعر : رضا تاجیک

تنظیم : علی افسری

تدوین : سید علیرضا قاسمی

ترجمه : محمدحسین سعد