اطلاعات مراسم

‌شب‌‌ بیست‌وهفتم‌ ماه‌‌ مبارک‌رمضان۱۴۴۳

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل کاظمی

با مداحــی : حـــاج مــرتضــی طاهـــری
حــــــاج مــــــحــــــســــــن طاهـــــــری
حــــــاج مـــحـــمـــدرضـــــا طاهــــــری
حــــــاج حــــــنــــــیــــــــف طاهــــــری
کــربـــلایـــــی حـــســیـــــن طاهــــــری

پنجشنبه ۸ اردیبهشت ‌۱۴۰۱ | ۲۶ رمضان

[ هـدیـه بــه شـهـیــد شاهرخ ضرغام ]