اطلاعات مراسم

شب نهم مــاه مبـارک رمضان ۱۴۴۳

سـخنـران : شــیــخ مصطفی کرمی

با مداحی : حاج محمدرضا طاهری
کــربــلایــی حـســیـــن طاهــــــری

یکشنبه۲۱فروردین۱۴۰۱|۸رمضان۱۴۴۳

[ هدیه به شهید حامد جوانی ]