اطلاعات مراسم

شـــب‌ هــفــتــم مــحــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیـخ‌ مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج مـحــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

پنجشنبه۱۳مرداد۱۴۰۱ | ۶محرم‌الحرام۱۴۴۴