اطلاعات مراسم

شـــب‌ششم‌محـــــرم‌الحـــــرام ۱۴۴۴

پیش منبـر: حــــــاج اکـــبـــــر مـولایــــی

سخــــــنران: شیخ‌مهــــــدی حسن آبادی

بامداحی : حــاج محــمــدرضـا طاهـــری
کــــربــــلایــــی حـــســـــیـــن طاهـــــری

چهارشنبه۱۲مرداد۱۴۰۱ | ۵محرم‌الحرام۱۴۴۴